có ai thích nghe thánh ca ko, 1 số trang nhạc cho mọi người nè, ^^
http://www.tinmungmedia.net/ThanhCaINDEX.htm

http://khuccamta.net/music/#Home

http://thanhcavietnam.mobi/DDTNCG/showthread.php?t=1300